Polityka prywatności

Polityka Prywatności w Serwisie Internetowym www.ptsrabka.pl oraz Sklepie Internetowym sklep.ptsrabka.pl

 

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Dokument ten dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu i został przygotowany przez PTS Rabka.

PTS Rabka w trosce o ochronę danych osobowych swoich Użytkowników stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Działania PTS Rabka zapewniają bezpieczeństwo na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
   

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na ochronę transmisji danych w sieci Internet.

 

Słownik pojęć

 1. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu, którym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
 2. PTS Rabka - PTS Rabka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich, adres: Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405559, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.181.750,00 zł, posiadającą NIP nr: 7350009442, REGON: 492713776, numer BDO: 000052714.
 3. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez PTS Rabka pod adresem URL: www.ptsrabka.pl, którego treści są dostępne dla uprawnionych osób.
 4. Cookies/pliki Cookies - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 5. Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
 6. Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
 7. Sklep Internetowy - sklep prowadzony przez PTS Rabka w ramach sieci Internet pod adresem URL: sklep.ptsrabka.pl.
 8. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 10. Przetwarzanie - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców i Kupujących w Sklepie Internetowym PTS Rabka oraz odwiedzających stronę internetową www.ptsrabka.pl

 Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej www.ptsrabka.pl oraz w Sklepie Internetowym sklep.ptsrabka.pl jest PTS Rabka sp. z o.o. z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich (dalej również jako: „my”, „nas”). Możesz się z nami skontaktować pocztą tradycyjną na adres: Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna, pocztą elektroniczną: sklep@ptsrabka.pl lub telefonicznie: (+48) 509 669 647.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu podjęcia czynności w świadczenia Ci usług drogą elektroniczną a także w celu zawarcia i realizacji umowy w ramach Sklepu internetowego.

W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu:

 • wykonania umowy (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, w tym założenia Konta), której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. obowiązków w zakresie rachunkowości lub obowiązków podatkowych;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia i ustalania ewentualnych roszczeń związanych z umową, której jesteś stroną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a po jej zakończeniu również przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi marketingowe, usługi informatyczne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

 

Twoje prawa dotyczące danych mogą zostać ograniczone, np. w przypadku, gdy realizacja Twojego żądania ujawniłaby dane innej osoby lub jeśli żądasz od nas usunięcia informacji, których przechowywania wymagają od nas przepisy prawa lub względem przechowania których posiadamy uzasadniony interes.

 

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa (np. w przepisach podatkowych i rachunkowych) jest obowiązkowe. W przypadku ich niepodania możemy nie być w stanie zawrzeć z Tobą Umowy lub jej dalej wykonywać.

Możemy też potrzebować Twoich danych, aby zawrzeć z Tobą Umowę lub ją wykonywać albo w naszych uzasadnionych interesach. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania możemy nie być w stanie zawrzeć z Tobą Umowy.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl. Więcej informacji pod adresem: www.uodo.gov.pl.

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów – osób kontaktowych

 Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej www.ptsrabka.pl oraz w Sklepie Internetowym sklep.ptsrabka.pl jest PTS Rabka sp. z o.o. z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich (dalej również jako: „my”, „nas”). Możesz się z nami skontaktować pocztą tradycyjną na adres: Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna, pocztą elektroniczną: sklep@ptsrabka.pl lub telefonicznie: (+48) 509 669 647.

 Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zakresie, w jaki jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta.

 

W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu:

 • utrzymywania z Tobą kontaktu w ramach realizacji umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, utrzymywania relacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Informowania Cię o naszej działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z przedstawicielami naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia i ustalania ewentualnych roszczeń związanych z umową, której stroną jest podmiot, który reprezentujesz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami podmiot, który reprezentujesz, a po jej zakończeniu również przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Źródło danych i kategorie odnośnych danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego podmiotu, który reprezentujesz. 

 

Od podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, stanowisko.

 Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi marketingowe, usługi informatyczne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

 

Twoje prawa dotyczące danych mogą zostać ograniczone, np. w przypadku, gdy realizacja Twojego żądania ujawniłaby dane innej osoby lub jeśli żądasz od nas usunięcia informacji, których przechowywania wymagają od nas przepisy prawa lub względem przechowania których posiadamy uzasadniony interes.

 

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

 

Obowiązek podania danych

Możemy też potrzebować Twoich danych, aby zawrzeć Umowę z podmiotem, który reprezentujesz lub ją wykonywać albo w naszych uzasadnionych interesach. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania możemy nie być w stanie zawrzeć Umowy z podmiotem, który reprezentujesz.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl. Więcej informacji pod adresem: www.uodo.gov.pl.

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z PTS Rabka lub z którymi kontaktuje się PTS Rabka.

 Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej www.ptsrabka.pl oraz w Sklepie Internetowym sklep.ptsrabka.pl jest PTS Rabka sp. z o.o. z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich (dalej również jako: „my”, „nas”). Możesz się z nami skontaktować pocztą tradycyjną na adres: Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna, pocztą elektroniczną: sklep@ptsrabka.pl lub telefonicznie: (+48) 509 669 647.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie, które nam zadałeś (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • informowania Cię o naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z przedstawicielami naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych. 

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi marketingowe, usługi informatyczne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

 

Twoje prawa dotyczące danych mogą zostać ograniczone, np. w przypadku, gdy realizacja Twojego żądania ujawniłaby dane innej osoby lub jeśli żądasz od nas usunięcia informacji, których przechowywania wymagają od nas przepisy prawa lub względem przechowania których posiadamy uzasadniony interes.

 

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

 

Obowiązek podania danych

Możemy też potrzebować Twoich danych, aby udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w naszych uzasadnionych interesach. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania możemy nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie lub udzielić informacji o naszej działalności.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl. Więcej informacji pod adresem: www.uodo.gov.pl.

 

 

 • Pliki Cookies

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na ochronę transmisji danych w sieci Internet. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkowników w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownik oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Więcej informacji na temat technologii cookies dostępne jest pod adresem: www.allaboutcookies.org.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” – te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć;
 • „funkcjonalne” – umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony. zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „analityczne” – Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb użytkowników.
 • „analityczne dostawcy oprogramowania” – Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.
 • „marketingowe” – dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

Mechanizm działania Cookies w Serwisie

Nasza witryna wykorzystuje podstawowe pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej:

 • Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików Cookies:

 • Usuwanie plików Cookies,
 • Domyślne blokowanie plików Cookies,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookies,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookies z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów Serwisu. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Google, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku, z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności. 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszym Serwisie. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą. Więcej informacji dotyczących warunków świadczenia usług, w szczególności zasad funkcjonowania Serwisu, sposobów i warunków zawierania umów oraz warunków dostępu do treści i korzystania z Serwisu znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu.

 

PTS Rabka Sp. z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl