Regulamin

Regulamin sklepu internetowego PTS Rabka

 

 §1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez PTS Rabka sp. z o.o. z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich, przez sprzedaż Towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień na Towary, uiszczania ceny sprzedaży Towarów, dostarczania Towarów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów Towarów.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez PTS Rabka. PTS Rabka jest jednocześnie usługodawcą serwisu internetowego wykorzystywanego do prowadzenia Sklepu Internetowego. 
 3. Działalność Sklepu Internetowego polega na sprzedaży Towarów, w szczególności taśm oznaczeniowych i oznaczeniowo-lokalizacyjnych, worków foliowych, słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych, siatek, markerów elektromagnetycznych, produktów do ochrony kabli i rur, lokalizatorów, telefonów przemysłowych. Informacje o Towarach, w tym ich właściwościach znajdują się na właściwej podstronie Sklepu Internetowego.
 4. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 5. PTS Rabka świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
 6. Regulamin udostępniany jest przez PTS Rabka nieodpłatnie w sposób ciągły w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Usługobiorca zapoznaje się z Regulaminem, a rozpoczynając korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego wyraża zgodę na postanowienia zawarte w treści Regulaminu. 
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego.
 9. W granicach przewidzianych przepisami prawa PTS Rabka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku Usługobiorcy, a także potencjalni Kupujący zostaną o powyższym ograniczeniu powiadomieni.
 10. PTS Rabka zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odpowiedniego terminu do potwierdzenia Umowy Sprzedaży zawartej przez osobę poniżej 18 roku życia albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami art. 18 § 3 Kodeksu Cywilnego.

 

  §2.

Słownik pojęć

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowego, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym metody dostawy i płatności.

Kupujący - (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, na zasadach określonych w Regulaminie, składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).

Konsument - osoba fizyczna zawierająca z PTS Rabka Umowę Sprzedaży w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - konto Kupującego w Sklepie Internetowym, które służy do gromadzenia danych oraz składania dyspozycji przez Kupującego, a także informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego służąca do prezentowania aktualnie wybranych Towarów przez Kupującego, a także do ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Towarów.

Opinie - Opinie są wypowiedziami na temat Towarów i są widoczne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy. Opinie są oparte o subiektywną ocenę wyrażających je osób.

Pliki Cookies - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Usługobiorcy, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Polityka Prywatności – informacja o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego, realizująca wymogi określone w art. 12 – 14 RODO, a także informacja o wykorzystywanych Plikach Cookies, dostępna pod adresem: https://sklep.ptsrabka.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z PTS Rabka Umowę Sprzedaży za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z wyrażonej przez tę osobę woli, a także charakteru Umowy Sprzedaży wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PTS Rabka – PTS Rabka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich, adres: Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405559, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.181.750,00 zł, posiadającą NIP nr: 7350009442, REGON: 492713776.

Regulamin - niniejszy Regulamin.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez PTS Rabka w ramach sieci Internet pod adresem URL: sklep.ptsrabka.pl.

Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a PTS Rabka.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a PTS Rabka z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa, której przedmiotem jest Usługa świadczona drogą elektroniczną zawarta pomiędzy PTS Rabka a Usługobiorcą na warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa zawierana na odległość - umowa zawierana pomiędzy PTS Rabka a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez PTS Rabka w ramach Sklepu Internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Usługobiorca - (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, na zasadach określonych w Regulaminie, korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru oraz dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z PTS Rabka.

  §3.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. PTS Rabka udostępnia za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
 2. wyświetlanie zawartości Sklepu Internetowego,
 3. rejestracja Konta w Sklepie Internetowym,
 4. korzystanie z Konta,
 5. logowanie do Konta,
 6. zarządzanie ustawieniami Konta,
 7. modyfikowanie danych Usługobiorcy,
 8. filtrowanie i sortowanie prezentowanego asortymentu,
 9. dodawanie Towarów do Koszyka,
 10. składanie Zamówień,
 11. przeglądanie historii złożonych Zamówień.
 12. Do przeglądania asortymentu oferowanego w ramach Sklepu Internetowego nie jest wymagane założenie Konta.
 13. Składanie Zamówień przez Usługobiorcę na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowym możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. 
 14. Usługi świadczone drogą elektroniczną wymienione w ust. 1 powyżej są świadczone nieodpłatnie.
 15. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy PTS Rabka a Usługobiorcą w momencie rozpoczęcia świadczenia przez PTS Rabka Usługi świadczonej drogą elektroniczną udostępnionej w Sklepie Internetowym, to jest:
 16. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Sklepu - w momencie wejścia na stronę internetową Sklepu,
 17. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja i/lub logowanie do Konta – po zarejestrowaniu i/lub zalogowaniu do Konta Użytkownika w Sklepie,
 18. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika – w momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk zamieszczony na stronie internetowej Sklepu lub w momencie wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.
 19. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa z chwilą:
 20. opuszczenia przez Usługobiorcę strony internetowej PTS Rabka, 
 21. usunięcia Konta, lub 
 22. rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 23. Świadczenie Usług drogą elektroniczną ma charakter bezterminowy.
 24. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać z PTS Rabka Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wypowiedzenie jej.
 25. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektronicznych następuje poprzez przesłanie oświadczenia zawierającego wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ptsrabka.pl. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

  §4.

Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy, w tym świadczone za jego pośrednictwem Usługi świadczone drogą elektroniczną dostępne są docelowo 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia okresowych przerw technologicznych, o których mowa w ust. 4 lit. b poniżej.
 2. Usługobiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem informatycznym (w tym urządzeniem końcowym) oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem Internetowym.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i świadczonych w jego ramach usług, o których mowa w § 3 ust. 1, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do stanowiska komputerowego, urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego, tabletu) lub innego urządzenia końcowego z zainstalowanym systemem operacyjnym,
  2. dostęp do Internetu, 
  3. dostęp do przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych, obsługujących CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tę technologię frameworków), a także Pliki Cookies.
 4. PTS Rabka zastrzega sobie prawo do:
  1. modyfikacji Sklepu Internetowego, w szczególności wyglądu interfejsu, a także zakresu oraz rodzaju Usług świadczonych drogą elektroniczną i jego funkcjonalności,
  2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Sklepu Internetowego. PTS Rabka informuje Usługobiorcę o tych przerwach, zamieszczając na stronie internetowej Sklepu stosowny komunikat nie później niż na 24 godziny przed planowaną przerwą. Usługobiorcy posiadający Konto w Sklepie Internetowym mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez PTS Rabka nie później niż na 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, wywierających  wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Sklepu Internetowego, PTS Rabka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy.
 6. PTS Rabka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.
 7. PTS Rabka oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z określonymi rodzajami ryzyka w szczególności:
 8. dostępu osoby nieuprawnionej do informacji dostępnych w ramach Konta,
 9. możliwości wyłudzenia informacji poprzez:
  1. phishing, polegający na podszywaniu się pod godną zaufania instytucję lub osobę w celu wyłudzenia informacji poufnych albo nakłonienia do określonych działań,
  2. vishing, polegający na pozyskaniu poufnej informacji z wykorzystaniem telefonu,
 10. wykorzystaniu programu komputerowego w celu przechwytywania i analizowania przepływu danych w sieci, 
 11. ryzyku działania złośliwego oprogramowania, takiego jak np. wirusy, robaki lub konie trojańskie,
 12. naruszenia bezpieczeństwa, w tym poufności danych osobowych.

 

§5.

Obowiązki Usługobiorcy

 1. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym korzystania z Usług świadczonych za jego pośrednictwem, Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. W szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla PTS Rabka,
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. PTS Rabka może pozbawić Usługobiorcę możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Usługobiorca:
  1. podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Usługobiorców,
  3. wykorzystuje Usługi świadczone drogą elektroniczną niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  4. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez PTS Rabka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię PTS Rabka.
 3. Usługobiorca, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody PTS Rabka.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego Usługami, PTS Rabka podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. PTS Rabka ma prawo do natychmiastowego usuwania wszelkich treści naruszających obowiązki i zakazy wynikające z ust. 1 i 2 niniejszego Paragrafu. 

 

 §6.

Konto w Sklepie Internetowym

 1. Rejestracja Konta przez Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna.
 2. Rejestracja Konta jest konieczna do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Usługobiorca może zarejestrować Konto po prawidłowym wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W ramach rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest do: (i) podania adresu e-mail, (ii) ustawienia hasła do logowania do Konta, (iii) akceptacji Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru, (iv) przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk, (v) aktywowania Konta poprzez kliknięcie w link (lub jego skopiowanie do okna przeglądarki internetowej) przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Logowanie Usługobiorcy do Konta jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji Konta. 
 5. Logowanie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza logowania dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do PTS Rabka, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy korespondencyjne podane w § 14 ust. 1 Regulaminu.

 

 §7.

Umowa Sprzedaży

 

 1. Ceny asortymentu prezentowane w Sklepie Internetowym wyrażone są polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku, jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży nie pozwala – rozsądnie oceniając – na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie Internetowym w opisie Towaru.
 4. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.ptsrabka.pl, dokonać wyboru Towaru, a także podjąć następne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na kolejnych stronach Sklepu Internetowego.
 5. Wybór zamawianego przez Kupującego Towaru jest dokonywany poprzez jego dodanie do Koszyka.
 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące: 
  1. przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. kosztów i czasu dostawy,
  6. łącznej cenie zamówionych Towarów i kosztów dostawy,
  7. miejsca na wprowadzenie danych Kupującego.
 7. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest: (i) dokonanie akceptacji Regulaminu oraz zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich okien wyboru, (ii) wprowadzenie danych identyfikacyjnych i adresowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz (iii) akceptację Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 8. Poprzez dokonanie czynności, o których mowa w ust. 7 powyżej kupujący składa oświadczenie woli zawarcia z PTS Rabka Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i dokonania zmian w specyfikacji Zamówienia, w tym zmiany Towarów.
 10. Kupujący jest odpowiedzialny za rzetelne i zgodne z prawdą wprowadzenie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży. PTS Rabka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych danych w trakcie składania Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Kupującego do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem oraz pomyślnego przeprowadzenia procesu płatności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą w dniu uznania rachunku bankowego PTS Rabka.
 12. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Kupujący otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym: danych Kupującego, adresu dostawy, oznaczenia i specyfikacji ilościowej Towaru oraz łączna cena zakupu wraz z kosztami dostawy. W wiadomości znajduje się także informacja o konsumenckim prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 Regulaminu, a także link do Regulaminu.
 13. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, o którym mowa w ust. 12 zawiera także oświadczenia PTS Rabka o otrzymaniu Zamówienia, przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. Kupujący ma możliwość uzyskania wglądu do aktualnej wersji Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz skopiować jego treść i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie przez Kupującego istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 15. Niezależnie od wybranego języka interfejsu, Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Usługobiorca akceptuje, a PTS Rabka potwierdza, stosowanie faktur elektronicznych zgodnych z wymogami przepisów o VAT. Niniejsza akceptacja stanowi akceptację w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 §8.

Metody dostawy i płatności

 1. PTS Rabka dokonuje dostawy Towaru na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. Dostawa jest realizowana z wykorzystaniem przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym do punktów odbioru przesyłek. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru.
 2. Dostawy Towaru dokonuje się na terenie Polski.
 3. Co do zasady, Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Aktualne metody oraz koszty dostawy dostępne są w zakładce „Czas i koszty dostawy” na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz w chwili składania przez Kupującego Zamówienia i wyrażenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy Sprzedaży.
 4. Termin realizacji Zamówienia przez PTS Rabka, wynosi, co do zasady, 2-3 dni robocze. Realizacja Zamówienia obejmuje: przygotowanie i przekazanie przesyłki obejmującej zamówiony Towar operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, lub przygotowanie Towaru do wydania w wypadku odbioru osobistego.
 5. Termin realizacji dostawy Towaru na terenie Polski wynosi 1-5 dni roboczych od jego wysyłki przez PTS Rabka i jest uzależniony od jej wykonania przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
 6. Dostępne aktualnie sposoby płatności są wskazywane Kupującego w zakładce „Formy płatności” na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 
  1. Płatności BLIK, 
  2. karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, 
  3. przelew online,
  4. płatność za pobraniem.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a PTS Rabka następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia PTS Rabka niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 11. Kupujący ma obowiązek dokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (złożenia Zamówienia) - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 12. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 13. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia, biegnie od dnia wykonania prawidłowej płatności za Towar na rzecz PTS Rabka. 
 14. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 §9.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży 

 1. Jeśli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta objął w posiadanie Towar lub w którym osoba trzecia – inna niż przewoźnik – i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta obowiązany jest poinformować PTS Rabka o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, wybierając jeden z poniższych sposobów:
  1. pocztą tradycyjną na adres: PTS Rabka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna,
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ptsrabka.pl.
 4. Rekomendowaną formą odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest skorzystanie z formularza, którego wzór stanowizałącznik nr 1 do Regulaminu lub załącznik do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, PTS Rabka prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
 6. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku zakupu Towarów stanowiących rzecz dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po otrzymaniu Towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta.  
 7. W celu zachowania terminu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powinien wysłać na adres poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej PTS Rabka, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Paragrafu, informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

 §10.

Realizacja prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. W razie skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, PTS Rabka zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie otrzymane płatności z tytułu zakupionego Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym PTS Rabka otrzyma zwrócony przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta Towar.
 3. PTS Rabka dokonuje zwrotu płatności za Towar przy użyciu tych samych sposobów płatności, z jakich korzystał Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem płatności. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do PTS Rabka.
 5. PTS Rabka ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania na adres PTS Rabka, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres PTS Rabka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna, z adnotacją "ZWROT TOWARU-ODSTĄPIENIE OD UMOWY" oraz wskazaniem numeru Zamówienia.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta odsyła zwracany Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował PTS Rabka o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 8. Termin określony w ust. 7 powyżej jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym poinformował PTS Rabka o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 §11.

Procedura zgłaszania Niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży

 1. PTS Rabka ma obowiązek dostarczenia Towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.
 2. W razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży PTS Rabka ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.
 3. Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo do składania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów określonej w Kodeksie Cywilnym.
 4. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych między PTS Rabka a Przedsiębiorcą, Strony ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanych Towarów na podstawie Kodeksu Cywilnego jest wyłączona. 
 5. PTS Rabka udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia na wskazane w niniejszym Regulaminie adresy korespondencyjne PTS Rabka. PTS Rabka udziela odpowiedzi na papierze lub innym trwałym nośniku (w tym w drodze elektronicznej). W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że reklamacja została uwzględniona w całości.
 6. W reklamacji Kupujący podaje swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, do jakiego doszło. Reklamacje powinny być składane na adres poczty elektronicznej:sklep@ptsrabka.pl lub na adres korespondencyjny: PTS Rabka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna.
 7. W przypadku, gdy Towar ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. PTS Rabka może dokonać wymiany Towaru, gdy:
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda jego naprawy, lub,
 10. gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda wymiany, ale doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla PTS Rabka.
 11. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla PTS Rabka, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 12. Przy ocenie czy koszty naprawy lub wymiany Towaru są nadmierne dla PTS Rabka uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 13. PTS Rabka dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której PTS Rabka został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ten Towar nabył.
 14. W przypadku wymiany lub naprawy Towaru Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zobowiązany jest dostarczyć Towar na adres korespondencyjny PTS Rabka wskazany w Regulaminie, w celu oceny stwierdzonej wady. Uzasadnione okolicznościami koszty wymiany lub naprawy Towaru, w tym w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi PTS Rabka. 
 15. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta udostępnia PTS Rabka Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 16. W przypadku określonym w ust. 13 powyżej PTS Rabka dokonuje odbioru Towaru od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta na swój koszt.
 17. W przypadku, gdy Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w następujących przypadkach:
 18. PTS Rabka nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7 powyżej,
 19. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7 powyżej,
 20. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo, że PTS Rabka podejmował próby doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,
 21. PTS Rabka odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 7 powyżej,
 22. PTS Rabka oświadcza lub z okoliczności jednoznacznie wynika, że PTS Rabka nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
 23. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy wada nie jest istotna.
 24. W razie braku zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych wadliwych Towarów.
 25. PTS Rabka jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, o których Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wiedział i zaakceptował przy zakupie Towaru.
 26. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar PTS Rabka na jego koszt. PTS Rabka zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 27. PTS Rabka dokonuje zwrotu ceny za Towar przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta przy składaniu Zamówienia, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 28. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może wykonać powyższe uprawnienia, jeżeli wada ujawni się w terminie 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta. 
 29. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 i 10 i na warunkach określonych w tych postanowieniach.

 

 §12.

Reklamacje w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. PTS Rabka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dotyczącej nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 3. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania, o czym PTS Rabka niezwłocznie informuje Usługobiorcę. 
 4. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail: sklep@ptsrabka.pl. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 5. PTS Rabka rozpatruje reklamację dotyczącą Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni (słownie: czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie uważa się, że reklamacja została uwzględniona w całości.
 6. PTS Rabka udziela odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego Usługobiorca wniósł reklamację, chyba, że Usługobiorca zażąda innej dostępnej formy. 

 

 §13.

Dodawanie Opinii

 1. Do wystawienia Opinii nie jest konieczne nabycie lub używanie Towarów. PTS Rabka dokonuje starań w celu weryfikacji faktu czy Opinie pochodzą od Kupujących, którzy używali określonego Towaru lub go nabyli.
 2. Opinia wyrażana jest w postaci graficznej poprzez przyznanie odpowiedniej oceny w skali 1-5 i jest ona wyrażona w gwiazdkach, a także część opisową. Ocena punktowa Towaru wyświetlana na ekranie stanowi średnią arytmetyczną wszystkich opublikowanych Opinii dla danego Towaru.
 3. Osoba, która wystawiała opinię ponosi odpowiedzialność za treść Opinii.
 4. PTS Rabka zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii, która narusza treść Regulaminu lub jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego, w szczególności, gdy:
  1. Opinia nie dotyczy wybranego Towaru,
  2. Opinia zawiera dane osobowe osób trzecich,
  3. Opinia nie stanowi oceny Towaru, np. zawiera pytanie skierowane do obsługi Sklepu Internetowego,
  4. Opinia jest w sposób oczywisty niezgodna z prawdą,
  5. Opinia powtarza się w stosunku do tego samego Towaru,
  6. Opinia stanowi treść reklamową lub ofertę sprzedaży,
  7. przedmiotem Opinii jest inna Opinia,
  8. przedmiotem Opinii są treści niezgodne z prawem, rasistowskie, homofobiczne, ksenofobiczne, obraźliwe, obelżywe, wulgarne, pornograficzne,
  9. Opinia zawiera hiperłącza lub innego rodzaju odnośniki do zewnętrznych stron internetowych.

 

 1. PTS Rabka dokonuje okresowej weryfikacji prawdziwości Opinii poprzez sprawdzenie w historii transakcji czy osoba, która wystawiła tę Opinię rzeczywiście nabyła opiniowany Towar.
 2. Opinia, która nie pochodzi od rzeczywistego Kupującego jest usuwana przez PTS Rabka.
 3. Opinia jest usuwana po upływie pięciu lat od dnia jej wystawienia.
 4. Usunięta Opinia nie jest brana pod uwagę przy wartości oceny wyświetlanej przy Towarze, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 5. W przypadku jakichkolwiek zmian jakościowych Towaru wszystkie opinie wystawione do czasu wprowadzenia zmiany zostaną usunięte. Zmiana może obejmować w szczególności na modyfikację składu Towaru lub jego właściwości.
 6. Docelowo Opinie wyświetlane są w kolejności chronologicznej, tj. od najnowszych do najstarszych.
 7. Usługobiorca ma możliwość sortowania Opinii według różnych dostępnych aktualnie kryteriów.
 8. PTS Rabka dopuszcza możliwość wystawiania Opinii w językach innych niż polski. Jednocześnie PTS Rabka zastrzega, że nie dokonuje wsparcia w zakresie tłumaczenia Opinii wystawionych w językach innych niż polski.
 9. Opinie mogą być wystawione wyłącznie po zalogowaniu się do Konta.
 10. W trakcie wystawiania Opinii osoba przypisuje do niej pseudonim, który będzie widoczny dla ogółu odwiedzających Sklep Internetowy.
 11. Po wystawieniu Opinii nie ma możliwości dokonania jej edycji ani usunięcia.
 12. Do wystawienia Opinii niezbędne jest wypełnienie formularza, w tym pól oznaczonych w nim jako wymagane.
 13. Wystawiając Opinię, osoba wyraża zgodę na jej wyświetlanie i wykorzystanie w ramach serwisów obsługiwanych przez PTS Rabka, w szczególności w ramach Sklepu Internetowego.
 14. PTS Rabka dokonuje wyłącznie ręcznej moderacji Opinii w związku z tym Usługobiorca, a także każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość, że nie każda aktualnie wyświetlana Opinia została poddana moderacji.
 15. Moderacji polega w szczególności na badaniu zgodności treści Opinii z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 §14.
Postanowienia końcowe

 1. Dane adresowe i kontaktowe PTS Rabka: PTS Rabka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich, adres: Rokiciny Podhalańskie 203A, 34 - 721 Raba Wyżna, adres e-mail: sklep@ptsrabka.pl, numer telefonu:
  +48 509 669 647.
 2. PTS Rabka przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  1. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone,
  2. w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad ich świadczenia,
  3. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
 3. PTS Rabka poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego: sklep.ptsrabka.pl, widocznej przez okres co najmniej 14 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni począwszy od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Usługobiorca staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.
 5. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, w tym będących składnikiem usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują PTS Rabka. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z tych treści wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z ww. treści, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PTS Rabka lub wykraczające poza granice dozwolone prawem, są zabronione.
 6. W celu wykonania swoich obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu, w tym realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży PTS Rabka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym Usługobiorcy i Kupującego. W tym zakresie PTS Rabka jest administratorem danych osobowych tych osób.
 7. W wykonaniu obowiązków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych PTS Rabka przekazuje tym osobom informacje wskazane Polityce Prywatności pod adresem: https://sklep.ptsrabka.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.
 8. PTS Rabka oświadcza, że w ramach Sklepu Internetowego stosuje Pliki Cookies. Więcej informacji o Plikach Cookies znajduje się w Polityce Prywatności. 
 9. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, w sposób przewidziany prawem, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia Regulaminu wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy PTS Rabka a Kupującym lub Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem, zostaną poddane sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby PTS Rabka.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 12. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Dodatkowe informacje odnośnie do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2024 r.

 

Załącznik:

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.                                                                   

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl